BannerNordS


 

VEDTÆGTER FOR

“GRUNDEJERFORENINGEN LODDET”

SKÆRBÆK

§ 1

Foreningens navn er “Loddet Grundejerforening” Skærbæk 7000 Fredericia og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.

Foreningens område er det område, som er omfattet af Lokalplan nr. 273 dækker etape 1 og 2.

§ 2

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidig fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder også overholdelsen af de for området pålagte tinglyste servitutbestemmelser.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte forenings formål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig, efter påkrav, at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

§ 3

Medlemmer

De til enhver tid værende ejere (af matrikler på Loddet) er forpligtede til at være medlem af grundejerforeningen. Selskabsejede parceller skal repræsenteres ved en navngiven person.

Medlemskabet ophører ved salg af ejendommen, og den ny ejer indtræder i foreningen fra overtagelsesdagen at regne og med samme rettigheder og forpligtelser.

Udtræden af foreningen sker uden krav mod foreningen på refusion af kontingent eller udbetaling af andelen i foreningens formue.

Sælger og køber hæfter solidarisk overfor foreningen, og sælgerens eventuelle kontingentrestancer og eventuelt andre forpligtelser overfor foreningen.

Ejerskifte skal straks anmeldes til foreningens bestyrelse af sælger.

§ 4

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Hvert medlem betaler for hver grund han ejer det på generalforsamlingen vedtagne kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, der erlægges senest den 1. maj for det pågældende kalenderår. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens bankkonto, eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 10 kalenderdage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til ¼ af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 kalenderdage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling, samt valgbarhed.

§ 5

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i Fredericia kommune.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden april måneds udgang.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på hjemmesiden (www.loddet.dk) og via mail senest 1 måned før generalforsamlingsdatoen og skal indeholde oplysninger om de punkter, der skal behandles. Hvis man ønsker at modtage indkaldelsen skriftligt, skal dette meddeles bestyrelsen. Medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

8 dage før generalforsamlingsdatoen bliver eventuelle indkomne forslag og det netop afsluttede regnskab og budgetforslag over normale vedligeholdelsesudgifter og ekstraordinære anlægsudgifter for det kommende regnskabsår opslået på hjemmesiden (www.loddet.dk) og udsendt via mail. Hvis man ønsker at modtage dette skriftligt, skal dette meddeles bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden.

§ 6

Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens årsberetning

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for grundejerforeningen

5. Behandling af budget for det kommende år

6. Behandling af bestyrelsens forslag

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Evt.

§ 7

Generalforsamlingens ledelse af afstemningsregler

Generalforsamlingen ledes af dirigenten.

Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer.

Medlemmer, der ejer flere ejendomme, har én stemme for hver grund, denne ejer.

Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt fra et andet medlem, dog kan ingen repræsentere flere end 5 medlemmer.

Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog at forslag om vedtægtsændringer kræver mindst halvdelen af medlemmernes stemmer. Såfremt sådanne forslag vedtages, men uden tilstrækkelig tilslutning, skal de forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest første måned efter den ordinære generalforsamling. Stemmer mindst halvdelen af de fremmødte ved den ekstraordinære generalforsamling for forslaget, er det vedtaget.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men mindst 1 af de tilstedeværende stemmeberettigede kan dog forlange skriftlig afstemning.

Ændringer af vedtægter kan ikke træde i kraft før kommunen har meddelt godkendelse.

Over det på generalforsamlinger passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at der i lige år vælges 2 og i ulige år vælges 3 nye medlemmer. Hvis antallet kommer under 5, indtræder en suppleant indtil næste valgperiode.

På generalforsamlingen vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, for et år ad gangen. Den af suppleanterne, der er valgt med flest stemmer, indkaldes først. Vælges suppleanterne med lige mange stemmer, så skal der foretages omvalg, hvis der ikke kan indgås en frivillig prioriteringsrækkefølge, evt. ved lodtrækning.

Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, så beklæder suppleanten bestyrelsesposten valgperioden ud (et tidsrum på mellem 0 - 2 år).

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden. Konstituering af bestyrelsen vil fremgå af referat. Referat skal udsendes senest 14 dage efter generalforsamling.

Formanden tegner bestyrelsen sammen med 1 bestyrelsesmedlem. Gældsstiftelse og større investeringer udover, hvad der er nødvendigt i forbindelse med den daglige drift, kan kun ske efter en generalforsamlings beslutning.

Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvis stemmerne står lige, tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Over det på møderne passerede føres protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 9

Regnskab og revision

Regnskabsåret er gældende fra 1. april til 31. marts.

Foreningens regnskabsår for 2011 løber fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012.

Kassereren, der vælges af bestyrelsen og kan være medlem af denne, modtager indbetalinger og foretager udbetalinger, der bogføres i en af bestyrelsen autoriseret kassebog. Likvide midler indsættes på konto i et pengeinstitut. Der kan kun hæves på kontoen af kassereren. Kassereren har ret til at foretage overførsler for udlæg o.l. via et af banken godkendt netbanksystem. Disse overførsler skal efterfølgende attesteres af formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ingen må være kasserer, ved underskrift på kontoudtog.

Revisor har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn. Revisionen foretager omhyggelig gennemgang af årsregnskaberne med tilhørende bilag. Indestående i pengeinstitut samt kassebeholdning afstemmes, og årsregnskaberne påføres revisionspåtegning.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2.000 kr.

Særlige bestemmelser

§ 10

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

§ 11

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen for medlemmernes ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 12

Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den

§ 13

Vedligeholdelse af ubebyggede grunde:

Ubebyggede grund skal gives et ordentligt udseende. Derfor skal ejere af grundene sørge for, at arealerne bliver slået 3 gange årligt. Første gang skal være inden 1. maj. Grundejerforeningen kan være behjælpelig med slåningen, og prisen kan oplyses af kassereren. Ønskes der ikke at gøre brug af grundejerforeningens tilbud, skal dette meddeles formanden senest 15. april i den pågældende sæson. Ellers bliver grunden slået, og græsslåningen bliver faktureret grundejeren, når sæsonen er slut.

 

Opdateret d. 31. marts 2015